Part&Deel werkt conform de RVIM-richtlijnen

‘Als je steeds probeert normaal te zijn, vergeet je wat jou uniek maakt’
– OMDENKEN

Algemene Voorwaarden Part&Deel

Part&Deel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76237133 en is gevestigd aan De Bosrand 66 te (7207 MH) Zutphen.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Part&Deel.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Diensten: De Diensten die Part&Deel aanbiedt is het verlenen ondersteuning op maat met betrekking tot medezeggenschap en andere wetgeving op het gebied van zorg aan zorgmedewerkers, cliënten(raad) en vertegenwoordigers in de zorg in de vorm van 1-op-1 coaching, trainingen en workshops en daarnaast het ondersteunen van de Opdrachtgever in de vorm van advisering en uitvoeren van projectmanagement activiteiten aangaande medezeggenschap via diverse middelen zoals maar niet beperkt tot adviesrapporten.
 6. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een Dienst van Part&Deel. Hieronder tevens verstaan een werknemer van Opdrachtgever, cliënten(raad) of vertegenwoordigers van Opdrachtgever.
 7. Dienstverlener: Part&Deel, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Part&Deel.
 8. Opdrachtgever: Consument of Bedrijf die Part&Deel heeft aangesteld, projecten aan Part&Deel heeft verleend voor Diensten die door Part&Deel worden uitgevoerd, of waaraan Part&Deel een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 9. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Part&Deel, alsmede voorstellen van Part&Deel voor Diensten die door Part&Deel aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Part&Deel waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Part&Deel, elke Overeenkomst tussen Part&Deel en Opdrachtgever en op elke dienst die door Part&Deel wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Part&Deel aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Part&Deel is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Part&Deel niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Part&Deel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Part&Deel is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Part&Deel het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Part&Deel gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Part&Deel zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Part&Deel heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Part&Deel te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod schriftelijk.
 2. Part&Deel heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Part&Deel is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Elke Overeenkomst die met Part&Deel wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Part&Deel wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Part&Deel is verbonden.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. Het herroepingsrecht is voor Opdrachtgever, zijnde een bedrijf, is uitgesloten. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Part&Deel met expliciete toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Part&Deel van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Iedere Partij is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
 • de wederpartij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
 • de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 • de reputatie van Part&Deel in het geding komt;
 • de wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
 • de helft of meer van het geplaatste aandelenkapitaal of de zeggenschap over de onderneming van de wederpartij wordt overgedragen aan een derde partij;
 • het niet redelijk is om nakoming van de verplichtingen van Part&Deel te verlangen door handelen of nalaten van Opdrachtgever, enige medewerker, op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, op verzoek van de bevoegde toezichthouder of op basis van enige gerechtelijke of juridische tussenkomst.
 1. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Part&Deel ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 2. Opdrachtgever kan de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
 3. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever is Opdrachtgever de volledige vergoeding tot het einde van de periode genoemd in de Overeenkomst aan Part&Deel verschuldigd.
 4. Indien een Deelnemer van Opdrachtgever uit dienst gaat op het moment dat er een lopend Part&Deel traject is, dan mag de betreffende medewerker nog maximaal één uur gebruik maken van de Part&Deel coach om de lopende zaken goed af te sluiten.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Part&Deel zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Part&Deel staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Part&Deel de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Part&Deel aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Part&Deel heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Part&Deel niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Part&Deel, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Part&Deel is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Part&Deel Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Part&Deel aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Part&Deel of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Part&Deel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Part&Deel is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Part&Deel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Part&Deel voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Part&Deel kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Part&Deel gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Part&Deel.

 

Artikel 8 – Adviezen

 1. Part&Deel kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Part&Deel de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever en/of Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Part&Deel verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Part&Deel Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever en/of Deelnemer dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
 3. Opdrachtgever zal Part&Deel schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 9 – Coaching (1-op-1-coaching)

 1. Coaching vindt plaats op locatie van Opdrachtgever en/of Deelnemer of op een nader te bepalen locatie van Part&Deel. Indien de coaching plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen.
 2. De inhoud van de door Part&Deel aangeboden coaching en de gedurende de Coaching verleende informatie zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Part&Deel de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Deelnemer.
 3. Part&Deel is gerechtigd de coachingsessie te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van Part&Deel om de coachingsessie te verplaatsen. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is kan Deelnemer op een andere datum deelnemen aan een coachingsessie. Partijen zullen hierover in overleg treden. Opdrachtgever hoeft hier geen extra kosten voor te vergoeden.

 

Artikel 10 –Training/workshop/webinar/ themasessie

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Part&Deel training, workshop, coaching en/of themasessie verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers. Wanneer gesproken wordt over training, wordt hieronder mede verstaan: workshop/coaching/themasessie. De training wordt gegeven op basis van dagdelen.
 2. Training vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Part&Deel. Indien de training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen.
 3. De inhoud van de door Part&Deel aangeboden training en de gedurende de training verleende informatie zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Part&Deel de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever en/of Deelnemer alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 4. Opdrachtgever zal Part&Deel schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Part&Deel is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van Part&Deel om de training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is kan Opdrachtgever en/of Deelnemer op een andere datum deelnemen aan een training. Partijen zullen hierover in overleg treden.
 6. Part&Deel is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Part&Deel om de training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is kan Opdrachtgever en/of Deelnemer op een andere datum deelnemen aan een training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er te veel aanmeldingen zijn, is Part&Deel gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever en/of Deelnemer worden overlegd.
 7. Indien Opdrachtgever de training verzet is dat tot 3 werkdagen voor aanvang van de training eenmalig kosteloos. Opdrachtgever is gerechtigd de training te verzetten met maximaal 2 maanden. Indien Opdrachtgever binnen 3 werkdagen voor aanvang van de training dan wel voor de tweede of daar opvolgende keer de training verzet is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd.
 8. Indien Opdrachtgever, de training annuleert is Opdrachtgever 100% van het overeengekomen tarief verschuldigd tenzij Opdrachtgever, zijnde een Consument, zich kan beroepen op het herroepingsrecht.
 9. Indien Deelnemer, ongeacht de oorzaak, niet of niet volledig deelneemt aan een training, is Opdrachtgever het volledige overeengekomen tarief verschuldigd voor de betreffende deelnemer.

Artikel 11 – Projectmanagement

 1. Indien door Part&Deel of door Part&Deel ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens Part&Deel in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Part&Deel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Part&Deel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. Part&Deel kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te leveren.
 4. Part&Deel vraagt namens de Opdrachtgever vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Part&Deel expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen.
 5. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. Part&Deel is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde. Part&Deel kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden, behoudens het geval waarin Part&Deel zelf en rechtstreeks een Overeenkomst met voornoemde derden heeft gesloten.
 6. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat Part&Deel namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.
 7. 8. Partijen maken duidelijke afspraken over communicatie. Part&Deel is hierin leidend en geeft richtlijnen aan die door Opdrachtgever opgevolgd dienen te worden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reactietermijnen, een contactpersoon waarmee Part&Deel kan communiceren, contactmomenten en meer. Indien Opdrachtgever enig contactmoment met Part&Deel niet bijwoont, komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor risico van Opdrachtgever.
 8. Part&Deel heeft het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 9. Communicatie met door Part&Deel ingeschakelde derden loopt uitsluitend via Part&Deel.

 

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Part&Deel is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Part&Deel, Part@Deel een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Part&Deel voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief wordt achteraf in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen.
 3. Voor alle door Part&Deel uitgebrachte facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Part&Deel haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Part&Deel is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst (behoudens prijswijzigingen op grond van btw-verhogingen en andere prijswijzigingen krachtens wet- en regelgeving).
 9. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Part&Deel.
 10. Part&Deel heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Part&Deel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf, van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Part&Deel zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Part&Deel meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Part&Deel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Part&Deel de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Part&Deel verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Part&Deel tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Part&Deel op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Part&Deel heeft een privacy statement te vinden op de website van Part&Deel.

 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Part&Deel heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Part&Deel gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Part&Deel is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Part&Deel is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Part&Deel te vergoeden voor elk financieel verlies dat Part&Deel lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. Part&Deel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Part&Deel wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Part&Deel, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Part&Deel zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Part&Deel of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Part&Deel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Part&Deel is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Part&Deel alleen geacht te bestaan indien Part&Deel dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Part&Deel, is Part&Deel uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Part&Deel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Part&Deel deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Part&Deel in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Part&Deel leidt tot aansprakelijkheid van Part&Deel, is die aansprakelijkheid beperkt tot €10.000,-, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Part&Deel. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Part&Deel sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Part&Deel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Part&Deel voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Part&Deel geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Part&Deel.
 6. Enige door Part&Deel opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Part&Deel.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Part&Deel is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Part&Deel opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Part&Deel. Part&Deel is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Part&Deel nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Part&Deel haar eigen advies.
 9. Part&Deel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Part&Deel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Part&Deel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Part&Deel binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Part&Deel.

 

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Part&Deel en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Part&Deel bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Part&Deel is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Part&Deel opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Part&Deel steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Part&Deel op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Part&Deel zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Part&Deel niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Part&Deel aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Part&Deel vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Part&Deel vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Part&Deel is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Part&Deel en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 6. Part&Deel zal de persoonsgegevens welke door medewerkers van Opdrachtgever zelf verstrekt worden aan Part&Deel alleen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruiken.
 7. Part&Deel deelt enkel en alleen de namen van de Deelnemers, die door Part&Deel worden geholpen, met de HR-afdeling van Opdrachtgever indien zij hierom vragen. Dit ten behoeve van goedkeuring van facturatie.
 8. Part&Deel deelt verder uitsluitend geanonimiseerde gegevens met Opdrachtgever in rapportages en evaluaties. Het betreft onder andere het aantal Deelnemers van betreffende Opdrachtgever dat gebruik maakt van de diensten van Part&Deel.
 9. Het betreft data welke gebruikt kan worden om analyses te kunnen maken over de mate van gebruik van de Diensten van Part&Deel en de effectiviteit ervan.
 10. Gegevens mogen uitsluitend beveiligd worden uitgewisseld aan de hand van de stand der techniek.

 

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Partijen erkennen en respecteren over en weer elkaars intellectuele eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld logo’s en merkenrechten.
 2. We zijn er trots op met elkaar samen te werken. Opdrachtgever mag de naam en het logo van Part&Deel gebruiken voor interne communicatie om medewerkers te informeren over de dienstverlening. Voor externe communicatie over Part&Deel, is toestemming van Part&Deel vereist.
 3. Part&Deel mag de naam en het logo van Opdrachtgever gebruiken voor externe communicatie over de samenwerking. Voor externe communicatie over Opdrachtgever, is toestemming van Opdrachtgever vereist.
 4. Alle IE-rechten en auteursrechten van Part&Deel waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Part&Deel en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Part&Deel worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Part&Deel gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 6. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Part&Deel rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Part&Deel. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Part&Deel opgeleverde zaken, dient Part&Deel expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 7. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Part&Deel rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 8. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Part&Deel verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Part&Deel zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Part&Deel van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Part&Deel voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Part&Deel voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Part&Deel verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Part&Deel of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via Laurien@partendeel.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Part&Deel de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Part&Deel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Part&Deel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 2. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 3. Alle rechtsverhoudingen en geschillen tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van een geschil wordt het geschil in eerste aanleg uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, behoudens de (exclusieve) bevoegdheid van Part&Deel om een geschil voor te leggen aan de rechter die zonder dit forumbeding bevoegd zou zijn.

 

 

Zutphen, 23 januari 2024

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg stelt eisen aan ZZP-ers rond klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie.